ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
1 ด.ช.ธราธิป นาครินทร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 กองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 14 เม.ย. 64
2 ด.ช.อิทธิพัทธ์ วงษ์พรับ ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดท่าตะโก 25 เม.ย. 64
3 ด.ช.วสุกิจจ์ ศรีพัฒน์ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 25 เม.ย. 64
4 ด.ช.สุปชัย เพชรคล้าย ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา 26 เม.ย. 64
5 สามเณรชญานิน ปานแดน ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลทัพทัน (อุดมวิทยา) 27 เม.ย. 64
6 สามเณรวัชรพงษ์ ไสว ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกระเบา 2 พ.ค. 64
7 สามเณรเมธาสิทธิ์ สุพงษ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ 4 พ.ค. 64
8 สามเณรธีรศิษฏ์ ไป๋งาม ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านยอดห้วยแก้ว 5 พ.ค. 64
9 ด.ช.เกียรติศักดิ์ แซ่ย่าง ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านสุรศักดิ์ 6 พ.ค. 64
10 ด.ช.ต้นน้ำ ท่าทราย ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านเขาแม่กระทู้ 9 พ.ค. 64
11 ด.ช.กิตติภูมิ สะโรดม ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองดู่ 9 พ.ค. 64
12 ด.ช.ธนพล บำรุงรส ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลเด็กดี 9 พ.ค. 64
13 ด.ช.ธราเทพ เชื้อวงษ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดท่าตะโก 16 พ.ค. 64
14 ด.ช.ชวัลรัชต์ อภิสรณ์ธนัน ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดจันทร์ประดิษฐาราม 16 พ.ค. 64
15 สามเณรอรรณพ ดลรุ่ง ประถมศึกษาปีที่ 6 กันตทาราราม (สืบ-ลูกจันทร์ จึง 18 พ.ค. 64
16 ด.ช.อนุศักดิ์ ไทรงามเอี่ยม ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดสีสุก 25 พ.ค. 64
17 ด.ช.ณัฐภัทร แย้มแสง ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดทัพหลวง 31 พ.ค. 64
18 สามเณรพิชาญ ศรีโยธา ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านพงโพด 2 มิ.ย. 64
19 สามเณรนรภัทร ฤทธินวล ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านหนองแม่แตง 2 มิ.ย. 64
20 สามเณรสุชัญญา ชูสนิท ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดจันทรังษีถาวร 2 มิ.ย. 64
21 สามเณรโฟกัส ทองดี ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดท่าตะโก 2 มิ.ย. 64
22 สามเณรธีรพล โตกลาน ประถมศึกษาปีที่ 6 บางมูลนาก (ราษฎร์อุทิศ) 2 มิ.ย. 64
23 สามเณรรุ่งรัตน์ โสภารัตน์ ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านหนงบัวตากลาน 2 มิ.ย. 64
24 สามเณรชัยเจริญ สิงหชาติ ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านกระเบา 2 มิ.ย. 64
25 สามเณรภานุวัฒน์ พึ่งสาย ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านหนองบัวตากลาน 2 มิ.ย. 64
26 สามเณรไกรวิชญ์ เมืองพรม ประถมศึกษาปีที่ 6 วังวิทยา 2 มิ.ย. 64
27 สามเณรโพธิวัฒน์ เพ่งผล ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านหนองละมาน 2 มิ.ย. 64
28 สามเณรสุเมธี เอี่ยมสระสี ประถมศึกษาปีที่ 6 ดรุณวิทย์วิทยา 2 มิ.ย. 64
29 สามเณรกิตติพัฒน์ นรภาร ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านกระเบา 2 มิ.ย. 64
30 สามเณรพิเชษฐ์ เกตุทองมา ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านทรัพย์สว่าง 9 มิ.ย. 64