ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
1 ด.ช.จิรายุ มาวัน ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านหนองดู่ 21 มี.ค. 66
2 ด.ช.ธนบดี เชิดชู ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านวังมะกรูด 21 มี.ค. 66
3 ด.ช.นพรัตน์ สุตตะมะ ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านหนองดู่ 22 มี.ค. 66
4 สามเณรปุริมฤทธิ์ ชงเชื้อ ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดนางนอง(พิพัฒน์) 16 เม.ย. 66
5 ด.ช.อนาวิล ไถงาม 17 เม.ย. 66
6 ด.ช.จักรกฤษณ์ รากทอง ประถมศึกษาปีที่ 6 ป่างิ้วหนองฮี 22 เม.ย. 66
7 ด.ช.อนุชา คงมาก ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านโนนไหล่-หนองเลิง 13 พ.ค. 66
8 ด.ช.ธีรพล เปียกชัยภูมิ ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดกล้าชอุ่ม 13 พ.ค. 66
9 สามเณรพัทธนันท์ จงดี ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดชัยฉิมพลี 13 พ.ค. 66
10 สามเณรภาณุวัฒน์ เนียนขำ ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก 13 พ.ค. 66
11 ด.ช.ณัฐดนัย บุญทันเรือง ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดหนองตะโก 13 พ.ค. 66
12 ด.ช.คุณากร อ่อนน้อม ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านหนองประดู่ 13 พ.ค. 66
13 ด.ช.นาวิน วงษ์กะโซ่ ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านโพนไฮ 13 พ.ค. 66
14 ด.ช.ฐิติศักดิ์ พุทธรักษา ประถมศึกษาปีที่ 6 ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 13 พ.ค. 66
15 สามเณรจีรศักดิ์ วงศ์กระโซ่ ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านโพนไฮ 13 พ.ค. 66
16 ด.ช.ธนวัฒน์ สนบำรุง ประถมศึกษาปีที่ 6 ห้วยวารีใต้ 13 พ.ค. 66
17 ด.ช.ธีรนาฏ พูลทอง ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านพนมเพชร 13 พ.ค. 66
18 ด.ช.ณัฐพงษ์ จีระวัฒนาพงษ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 เทศบาลบ้านสักงอย 15 พ.ค. 66
19 ด.ช.เก่งณรงค์ ทองนาค ประถมศึกษาปีที่ 6 ร่มฉัตรวิทยา 15 พ.ค. 66
20 สามเณรธนพล แก้วศรี ประถมศึกษาปีที่ 6 ้บ้านหนองบัวตากลาน 16 พ.ค. 66
21 สามเณรจักรพงษ์ นาคดี ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดเจริญผล 18 พ.ค. 66
22 สามเณรชวกร โพธิทรง ประถมศึกษาปีที่ 6 สหชาติเศรษฐกิจวิทยา 18 พ.ค. 66
23 สามเณรสมศักดิ์ สังข์แก้ว 18 พ.ค. 66
24 สามเณรสิรวิชญ์ พินทอง ประถมศึกษาปีที่ 6 พระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม 18 พ.ค. 66