ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
1 ด.ช.กนกพงศ์ คำภักดี ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านหนองละมาน 5 พ.ค. 67
2 ด.ช.ธนทัต สิงห์สนั่น ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านโนนแคน 7 พ.ค. 67
3 สามเณรวีรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านกระสัง 7 พ.ค. 67
4 สามเณรนพดล ศาลางาม ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านยางบ่อภิรมย์ 7 พ.ค. 67
5 ด.ช.คณิศร ทองแก้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 คุระบุรี 8 พ.ค. 67
6 สามเณรอัศวิกร โผยสูงเนิน ประถมศึกษาปีที่ 6 โคกโสนทองวิทยา 8 พ.ค. 67
7 สามเณรวีรวัฒน์ วิเศษสังข์ ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านโนนไหล่หนองเลิง 10 พ.ค. 67
8 สามเณรชิติเทพ พรมโสภา ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านโนนไหล่หนองเลิง 10 พ.ค. 67
9 สามเณรศรัณย์ เชื้อคำฮด ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านหนองคอง 11 พ.ค. 67
10 สามเณรเอกรินทร์ วงศ์กระโซ่ ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านเปืยด 11 พ.ค. 67
11 สามเณรสุภนัย เชื้อคำฮด ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 11 พ.ค. 67
12 ด.ช.ยุทธนา โพธิ์ยี่ ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดดอนคา 12 พ.ค. 67
13 ด.ช.พิสิษ แก่นเกลี้ยง ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านพนมเพชร 12 พ.ค. 67
14 ด.ช.ชวัลวิทย์ พูนภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 อนุบาลท่าตะโก 12 พ.ค. 67
15 สามเณรภูสิทธิ กลิ่นเข็ม ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดเขาทราย 12 พ.ค. 67
16 ด.ช.คณาวุฒิ เรืองฤทธิ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ 12 พ.ค. 67
17 ด.ช.ธนาวุฒิ เนียมไทย ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง) 13 พ.ค. 67
18 ด.ช.จิรทีปต์ ทองแบบ ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านหลักด่าน 13 พ.ค. 67
19 ด.ช.ธนกร พูลทอง 13 พ.ค. 67
20 ด.ช.นรบดี แก้วศรี ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านหนองละมาน 15 พ.ค. 67
21 สามเณรพงศ์ภรณ์ แก้วบัวดี ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านดงคู้ 15 พ.ค. 67
22 ด.ช.สงกรานต์ ปานทับ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลตากฟ้า 16 พ.ค. 67
23 สามเณรพงค์ศทร ขุนเพชร ประถมศึกษาปีที่ 6 ชุมชนบ้านทุ่ง 17 พ.ค. 67
24 สามเณรศิวกร เอี่ยมต่อ ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดหนองปลาไหล 17 พ.ค. 67
25 ด.ช.จิรภัทร พุทธพร ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านหนองไผ่ 19 พ.ค. 67
26 สามเณรภัทรพล ไกรพินิจ ประถมศึกษาปีที่ 6 ราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหน 29 พ.ค. 67
27 สามเณรสิปปกร ใจเร็ว 10 มิ.ย. 67
28 สามเณรลัทธพล เอี่ยมต่อ 18 มิ.ย. 67