ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
1 ด.ช.ธราธิป นาครินทร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 กองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 14 เม.ย. 64
2 ด.ช.อิทธิพัทธ์ วงษ์พรับ ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดท่าตะโก 25 เม.ย. 64
3 ด.ช.วสุกิจจ์ ศรีพัฒน์ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 25 เม.ย. 64
4 ด.ช.สุปชัย เพชรคล้าย ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา 26 เม.ย. 64
5 สามเณรเด็กชายชญานิน ปานแดน ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลทัพทัน (อุดมวิทยา) 27 เม.ย. 64
6 ด.ช.วัชรพงค์ ไสว ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกระเบา 2 พ.ค. 64
7 ด.ช.เมธาสิทธิ์ สุพงษ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ 4 พ.ค. 64
8 ด.ช.ธีรศิษฏ์ ไป๋งาม ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านยอดห้วยแก้ว 5 พ.ค. 64
9 ด.ช.เกียรติศักดิ์ แซ่ย่าง ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านสุรศักดิ์ 6 พ.ค. 64
10 ด.ช.ต้นน้ำ ท่าทราย ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านเขาแม่กระทู้ 9 พ.ค. 64
11 ด.ช.กิตติภูมิ สะโรดม ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองดู่ 9 พ.ค. 64
12 ด.ช.ธนพล บำรุงรส ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลเด็กดี 9 พ.ค. 64
13 ด.ช.ธราเทพ เชื้อวงษ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดท่าตะโก 16 พ.ค. 64
14 ด.ช.ชวัลรัชต์ อภิสรณ์ธนัน ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดจันทร์ประดิษฐาราม 16 พ.ค. 64
15 ด.ช.อรรณพ ดลรุ่ง ประถมศึกษาปีที่ 6 กันตทาราราม (สืบ-ลูกจันทร์ จึง 18 พ.ค. 64
16 ด.ช.อนุศักดิ์ ไทรงามเอี่ยม ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดสีสุก 25 พ.ค. 64
17 ด.ช.ณัฐภัทร แย้มแสง ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดทัพหลวง 31 พ.ค. 64
18 ด.ช.พิชาญ ศรีโยธา ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านพงโพด 2 มิ.ย. 64
19 ด.ช.นรภัทร ฤทธินวล ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา) 2 มิ.ย. 64
20 ด.ช.สุชัญญา ชูสนิท ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดจันทรังษีถาวร 2 มิ.ย. 64
21 ด.ช.โฟกัส ทองดี ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดท่าตะโก 2 มิ.ย. 64
22 ด.ช.ธีรพล โตกลาน ประถมศึกษาปีที่ 6 บางมูลนาก (ราษฎร์อุทิศ) 2 มิ.ย. 64
23 ด.ช.รุ่งรัตน์ โสภารัตน์ ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านหนงบัวตากลาน 2 มิ.ย. 64
24 ด.ช.ชัยเจริญ สิงหชาติ ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านกระเบา 2 มิ.ย. 64
25 ด.ช.ภานุวัฒน์ พึ่งสาย ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านหนองบัวตากลาน 2 มิ.ย. 64
26 ด.ช.ไกรวิชญ์ เมืองพรม ประถมศึกษาปีที่ 6 วังวิทยา 2 มิ.ย. 64
27 ด.ช.โพธิวัฒน์ เพ่งผล ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านหนองละมาน 2 มิ.ย. 64
28 ด.ช.สุเมธี เอี่ยมสระสี ประถมศึกษาปีที่ 6 ดรุณวิทย์วิทยา 2 มิ.ย. 64
29 ด.ช.กิตติพัฒน์ นรภาร ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านกระเบา 2 มิ.ย. 64
30 ด.ช.พิเชษฐ์ เกตุทองมา ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านทรัพย์สว่าง 9 มิ.ย. 64