สมัครเรียน
นักเรียนจะต้องลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลผู้ปกครอง หลังลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์จะได้ไอดีสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบสมัครเรียน

ข้อมูลการลงทะเบียน

 
 

อธิบาย ข้อมูลการล็อกอินระบบรับสมัครนักเรียน

1. รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก คือ ชื่อผู้เข้าใช้ระบบ
2. วันเกิด เดือนเกิด ปีเกิด คือ รหัสผ่าน ยกตัวอย่างเช่น เกิดวันที่ 1 กันยายน 2548 ให้กรอก 01092548

กรอกประวัติส่วนตัวนักเรียน

ข้อมูลประวัติส่วนตัวของนักเรียน

มาจากโรงเรียน


ที่อยู่ปัจจุบัน

กรอกข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

ข้อมูลมารดา

ข้อมูลส่วนผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดามารดา)

ข้อตกลงร่วมกันระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน และทางวัด

 

     ข้าพเจ้าเป็นผู้ปกครองนักเรียนดังชื่อข้างต้นนี้ ขอรับรองว่า จะดำเนินการว่ากล่าว/ตักเตือนให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
             1. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอยู่เสมอ
             2. ประพฤติตนตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนและของสำนักเรียน ทุกประการ
     หากปรากฏว่า นักเรียนประพฤติปฏิบัติขัดต่อกฎระเบียบข้อบังคับ ของโรงเรียนศรีนภเขตวิทยาหรือของสำนักศาสนศึกษา วัดตากฟ้า พระอารามหลวง และประพฤติตนมิชอบตามธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามทั้งหลาย ขอให้โรงเรียนศรีนภเขตวิทยาและสำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า พระอารามหลวง พิจารณาดำเนินการได้ตามควรแก่กรณี โดยข้าพเจ้าขอมอบนักเรียนไว้ในความปกครองดูแลของโรงเรียนและสำนักศาสนศึกษาฯ นับแต่ลงนามนี้เป็นต้นไป

 
 
 
 
* หากเลือกไม่เห็นด้วย ทางวัดและโรงเรียน ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาการขอสมัครบรรพชาและเข้าศึกษาต่อกับทางโรงเรียนฯ