ประกาศรับสมัคร

             โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา และสำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า พระอารามหลวง เปิดรับสมัครเยาวชนผู้มีความสนใจที่จะมาศึกษาต่อระดับ ม.1 - ม.4 และศึกษาภาษาบาลี ชั้นบาลีไวยากรณ์เป็นต้นไป

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2563 

(กำหนดวันบรรพชาสามเณรใหม่ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2563) 

             โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา และสำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า พระอารามหลวง มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาทั้งวิชาการทางโลกและทางธรรม ควบคู่ไปกับการปลูกฝังความกตัญญู ความรู้รับผิดชอบต่อหน้าที่ และการอนุรักษ์ภาษาบาลีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้เติบโตเป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพและฆราวาสที่มีคุณธรรม ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์สมัครเรียนโดยกรอกข้อมูลออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา ตามลิงค์นี้ http://www.srinaphakhet.ac.th/