ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโต๊ะทำงาน

เผยแพร่ : 22 ม.ค. 2564 โดย : นายบรรจง ฉ่ำบุญ

นอกจากต้องดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 แล้ว ผู้บริหารและคณะครู ต้องดูแลความสะอาดสุขอนามัยตลอดถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโต๊ะทำงานด้วย จึงจะได้ชื่อว่า "ครูผู้สอนสามเณรนักเรียน ของโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟ้า พระอารามหลวง" 
วันศุกร์ที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟ้า พระอารามหลวง ได้จัดกิจกรรม "ศุกร์สะอาด" โชว์ความสะอาดและความเป็นระเบียบของผู้บริหารและคณะครู เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สามเณรนักเรียน และในภาคเย็นจะได้มีการนำสามเณรนักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ทั้งรอบโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา และรอบศาสนสถานของวัดตากฟ้า พระอารามหลวง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กำหนดจัดทำในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ที่มีการจัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 2563