เป้าหมายของโรงเรียน

๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม  คุณวุฒิ  และคุณภาพ
๒. ครูมีคุณธรรม  มีความรู้ มีความสามารถ และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๓. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล
๔. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่าย  มีส่วนร่วมการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
๕. โรงเรียนมีการเรียนการสอนภาษาบาลีที่เป็นเอกลักษณ์