ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่  ๗๖  หมู่ที่ ๑  ตำบลตากฟ้า  อำเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์  ซึ่งอยู่ภายในบริเวณวัดตากฟ้า  พระอารามหลวง  ได้ก่อตั้งขึ้นโดยความดำริอันมุ่งมั่นและความตั้งใจอันแน่วแน่  ในการอุปถัมภ์การศึกษาพระปริยัติธรรมในพระพุทธศาสนา ของพระเดชพระคุณ  พระเทพปัญญาภรณ์   ซึ่งในขณะนั้นเป็น พระมหาริด ริตเวที ป.ธ.๙ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ พร้อมด้วยพระมหาสุนทร สุนฺทรเมธี ป.ธ.๗ (พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติวิธาน  ในปัจจุบัน)  พร้อมด้วย พระธรรมรัตน์ สารธมฺโม (อาจารย์ธรรมรัตน์ บุญแพทย์ ในปัจจุบัน) ร่วมคิดร่วมฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ จนได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อวันที่ ๑๑ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๓๙  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อวันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๓ จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น  โดยปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
ความหมายของชื่อโรงเรียน “ศรีนภเขตวิทยา”  มีความหมายมาจากคำ ๓ คำดังนี้ 
๑. คำว่า “ศรี” หมายถึง ความเป็นสิริมงคลแห่งพระพุทธศาสนา และความเป็นศรีสง่าแห่งแผ่นดินไทย และมีความหมายแฝงถึงความมุ่งมาดปรารถนาในการสร้างผู้เรียนให้สำเร็จเป็น “เปรียญธรรม ๙ ประโยค” ดั่งเป็นศรีและเกียรติยศของผู้เรียนบาลีตลอดไป 
๒. คำว่า “นภเขต” หมายถึง เขตแดนแห่งฟ้า หรือหมายแทนอำเภอที่โรงเรียนตั้งอยู่นั่นก็คือ อำเภอตากฟ้า นั่นเอง  เพื่อเป็นเกียรติปรากฏสืบไปว่า โรงเรียนแห่งนี้ตั้งขึ้นครั้งแรกที่อำเภอตากฟ้าแห่งนี้  
๓. คำว่า “วิทยา” หมายถึง การศึกษาพระปริยัติธรรมอันเป็นความรู้ชั้นสูงทั้ง ๓ แผนกที่กำหนดไว้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเล่าเรียน ได้แก่ พระปริยัติธรรมแผนกบาลี-แผนกนักธรรม-แผนกสามัญศึกษา ดังนั้น ผู้เรียนทุกรูปของโรงเรียนจำเป็นต้องเรียนพระปริยัติธรรมทั้ง ๓ แผนกนี้ควบคู่กัน จะขาดเรียนหรือเลือกเรียนเพียงแผนกใดแผนกหนึ่งไม่ได้
หลังจากได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและข้อกฎหมายแล้ว  พระเดชพระคุณ พระเทพปัญญาภรณ์ (ริด ริตเวที ป.ธ.๙) ได้เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๙  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  โดยใช้ชื่อเป็นทางการว่า  “โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา”  โดยมีการบริหารงานตามยุคสมัยดังนี้
๑. พระเดชพระคุณ  พระเทพปัญญาภรณ์   (ริด  ริตเวที)  วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙, กศ.ม. (บริหารการศึกษา)  เป็นผู้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา  โดยได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  ๗  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการโรงเรียนและผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา  ต่อมาในวันที่ ๒๑  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา
๒. พระเดชพระคุณ  พระราชปริยัติวิธาน (สุนทร สุนฺทรเมธี) วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, Ph.D.  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา (พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๖๐) โดยได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  ๗  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา  ต่อมาในวันที่ ๒๑  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา 
๓. พระมหาวิชญ์กันต์  ปฏิภาณกวี  (สรรสรวิสุทธิ์) วุฒิการศึกษา ป.ธ.๘, ค.ม.(บริหารการศึกษา), รอ.ม.(การจัดการภาครัฐและเอกชน) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา (พ.ศ.๒๕๖๐-ปัจจุบัน)  โดยได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๑  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐  ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา
โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา  เปิดทำการเรีย¬นการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  โดยจัดการเรียนการสอนในภาคบ่าย คือ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๔๐ น. โดยเรียนวันละ ๘ คาบ คาบละ ๕๐ นาที  หยุดทำการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  และเปิดเรียนตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  คือ
๑. ภาคเรียนที่  ๑  เริ่ม  ๑๖  พฤษภาคม  ถึง  ๑๕  ตุลาคม
๒. ภาคเรียนที่  ๒  เริ่ม  ๑  พฤศจิกายน  ถึง  ๑๕  มีนาคม
นอกจากนี้ ปีพุทธศั¬กราช ๒¬๕๔๗  โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา)  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ ๑ จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดประเมินโรงเรียน  เมื่อวันที่  ๗-๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ และได้รับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
อนึ่ง ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ทรงเสด็จทอดพระเนตรผลงานของโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา)  ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของสถานศึกษา  ตลอดถึงพสกนิกรชาวอำเภอตากฟ้าเป็นอย่างยิ่ง
ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา)  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ ๒ จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดประเมินโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑ และได้รับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
และในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖  โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา)ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ ๓ จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรเกษม อีวาลูชั่น  เมื่อวันที่ ๑๐-๑๒ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๖  และได้รับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)