สีประจำโรงเรียน

สีเหลือง  (ปณิธานอันยิ่งใหญ่ในการสืบสานพุทธธรรมให้ยั่งยืน)
สีฟ้า  (ความกตัญญูกตเวทีและการรู้จักหน้าที่ของตนเอง)