ปรัชญาโรงเรียน

สุวิชาโน  ภวํ  โหติ   ผู้มีความรู้ดี  เป็นผู้เจริญ