อัตลักษณ์ผู้เรียน

ผู้เรียนเป็นผู้รู้รักษ์บาลี  รู้หลักหน้าที่  รู้คุณสถาบัน