คำขวัญโรงเรียน

ยึดมั่นในไตรสิกขา            การศึกษาคือรากฐาน
พัฒนาหน้าที่และการงาน    สืบสานพุทธธรรมให้ยั่งยืน