วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งปัญญา  มีมาตรฐานการศึกษา  มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์