เอกลักษณ์โรงเรียน

สถานศึกษาเป็นแหล่งอนุรักษ์การเรียนการสอนภาษาบาลี