พันธกิจ

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมที่สังคมเชื่อถือ  มีคุณวุฒิที่สังคมยอมรับ  และมีคุณภาพที่สังคมต้องการ
๒. ส่งเสริมครูให้ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีความเสียสละ  มีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างหลากหลาย และมีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นหลักในการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๔. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ชุมชน  ผู้ปกครอง  และสร้างภาคีเครือข่าย  เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
๕. อนุรักษ์การเรียนการสอนภาษาบาลีให้คงอยู่คู่โรงเรียนตลอดไป