ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นสาละ  (มีความหมายเพื่อให้เป็นสิ่งแทนการเกิดขึ้นแห่งพระปัญญาธิคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า)