โรงเรียนศรีนภเขตวิทยาประชุมตามระเบียบวาระปกติประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 4/2563

เผยแพร่ : 15 ก.ค. 2563 โดย : นายบรรจง ฉ่ำบุญ

วันอังคาร ที่14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟ้า พระอารามหลวง ได้ประชุมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา ครั้งที่4/2563 โดยมีพระมหาวิชญ์กันต์ ปฎิภาณกวี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา เป็นประธานการประชุม

##โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมตามระเบียบวาระปกติประจำเดือน กรกฎาคม ของปีการศึกษา 2563 เพื่อวางแผนเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนและ วางแผนงานในเดือนต่อๆไป ตามทั้งนี้ ผู้อำนวยการ ได้บริหารงานโดยกระจายอำนาจ4 กลุ่มงาน อีกทั้งมอบหมายนโยบายด้านการเรียนการสอนในช่วงภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19โดยเน้นย้ำด้านมาตรการ การป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่อง