บันทึกหมายเหตุรายวัน #141

กิจกรรมวันที่ : 11 มกราคม 2564 โดย : พระมหาวิชญ์กันต์ สรรสรวิสุทธิ์

ภาคเช้า

      เวลา  08.30 - 11.00 น.  จัดการเรรียนการสอนตามปกติ

ภาคบ่าย

      เวลา  12.00 - 13.00 น.  Home  room  และไหว้พระสวดมนต์ก่อนเข้าห้องเรียน

      เวลา  13.00 - 16.30 น.  จัดการเรียนการสอนตามปกติ