บันทึกหมาเหตุรายวัน #136

กิจกรรมวันที่ : 04 มกราคม 2564 โดย : พระมหาวิชญ์กันต์ สรรสรวิสุทธิ์

ภาคเช้า

      เวลา  08.30 - 11.00 น.  จัดการเรรียนการสอนตามปกติ

ภาคบ่าย

      เวลา  12.00 - 16.50 น.  จัดกิจกรรมส่งความสุขแทนใจให้น้องสามเณร