บันทึกหมายเหตุรายวัน #99

กิจกรรมวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 โดย : พระมหาวิชญ์กันต์ สรรสรวิสุทธิ์

วันที่ 13-14 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟ้า พระอารามหลวง ได้จัดให้มีกิจกรรมใฝ่การศึกษาสามเณรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเป็นการทัศนศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน ด้วยความรวมมือจากผู้บริหาร คือ พระมหาวิชญ์กันต์  ปฏิภาณกวี,พระมหาทวีศักดิ์  อุทยชีวี ครูและเจ้าหน้าที่ คือ พระมหามที ปทุมจารี นายสุธินันท์  อมรเตชพันธ์  นายพลเทพกลางประพันธ์  นางสาวจีรวรรณ  สีแตง นายทองดี  อินชูฤทธิ์  และนายสุวิมล  กาขาว