การนิเทศและตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ63 โดย สนง.ปส.กลุ่ม4