บันทึกหมายเหตุรายวัน #126

กิจกรรมวันที่ : 07 พฤศจิกายน 2566 โดย : นางสาวภัสราภรณ์ งามสมจันทร์

ภาคเช้า

       เวลา  08.30 - 11.00 น.  จัดการเรียนการสอนตามปกติ

ภาคบ่าย

       เวลา  12.00 - 13.00 น.  Homeroom และไหว้พระสวดมนต์ก่อนเข้าห้องเรียน

       เวลา  13.00 - 14.40 น.  จัดการเรียนการสอนตามปกติ

       เวลา  14.40 - 15.00 น.  พักฉันน้ำปานะ 20 นาที

       เวลา  15.00 - 15.50 น.  จัดการเรียนการสอนตามปกติ

       เวลา  15.50 - 16.40 น.  จัดกิจกรรมชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

 

หมายเหตุ   ชุมนุมประจำปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วย  7 ชุมนุม ดังนี้ 

           1.ชุมนุมหัตถศิลป์สร้างสรรค์ 

           2.ชุมนุมตาวิเศษ

           3.ชุมนุมอักษรศรีฯ season 3

           4.ชุมนุมทำสวนพรวนดิน

           5.ชุมนุมทำด้วยใจ ใช้ด้วยกัน

           6.ชุมนุมธรรมะ Tik Tok

           7.ชุมนุมสูตรดม

           8.บุรุษพยาบาล

           9.สารพัดช่าง