บันทึกหมายเหตุรายวัน #3

กิจกรรมวันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 โดย : นางสาวภัสราภรณ์ งามสมจันทร์

ภาคเช้า

       เวลา  08.30 - 11.00 น.  ปฏิบัติงานตามปกติ

       เวลา  11.00 - 13.00 น.  พักกลางวัน

ภาคบ่าย

       เวลา  12.00 - 16.30 น.  ปฏิบัติงานตามปกติ