บันทึกหมายเหตุรายวัน #152

กิจกรรมวันที่ : 13 ธันวาคม 2565 โดย : นางสาวภัสราภรณ์ งามสมจันทร์

ภาคเช้า

       เวลา  08.30 - 11.00 น.  จัดการเรียนการสอนตามปกติ

ภาคบ่าย

       เวลา  12.00 - 13.00 น.  Homeroom และไหว้พระสวดมนต์ก่อนเข้าห้องเรียน

       เวลา  13.00 - 14.40 น.  จัดการเรียนการสอนตามปกติ

       เวลา  14.40 - 15.00 น.  พักฉันน้ำปานะ 20 นาที

       เวลา  15.00 - 15.50 น.  จัดการเรียนการสอนตามปกติ

       เวลา  15.50 - 16.40 น.  จัดกิจกรรมชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

 

หมายเหตุ   ชุมนุมประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย  7 ชุมนุม ดังนี้ 

           1.ชุมนุมกล้าดี 

           2.ชุมนุมมือศิลปิน

           3.ชุมนุมอักษรศรีฯ season 2

           4.ชุมนุมทอร์คธรรม

           5.ชุมนุม Dhamma E-book

           6.ชุมนุมธรรมะ Tik Tok

           7.ชุมนุมพฤกษาหรรษา