บันทึกหมายเหตุรายวัน #83 (คณะนิเทศติดตามเข้าเยี่ยมโรงเรียน)

กิจกรรมวันที่ : 07 กันยายน 2565 โดย : นางสาวภัสราภรณ์ งามสมจันทร์

ภาคเช้า

       เวลา  08.30 - 11.00 น.  จัดการเรียนการสอนตามปกติ

ภาคบ่าย

       เวลา  12.00 - 13.00 น.  Homeroom และไหว้พระสวดมนต์ก่อนเข้าห้องเรียน

       เวลา  13.00 - 14.40 น.  จัดการเรียนการสอนตามปกติ

       เวลา  14.40 - 15.00 น.  พักฉันน้ำปานะ 20 นาที

       เวลา  15.00 - 16.40 น.  จัดการเรียนการสอนตามปกติ

 

หมายเหตุ คณะนิเทศฯ นำโดย พระปริยัตินิเทศ และสำนักงาน พศ.นว. เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 09:00-11:00 น.