บันทึกหมายเหตุรายวัน #137

กิจกรรมวันที่ : 21 ธันวาคม 2564 โดย : นางสาวภัสราภรณ์ งามสมจันทร์

ภาคเช้า

       เวลา  08.30 - 11.00 น.  จัดการเรียนการสอนตามปกติ

ภาคบ่าย

       เวลา  12.00 - 13.00 น.  Homeroom และไหว้พระสวดมนต์ก่อนเข้าห้องเรียน

       เวลา  13.00 - 14.40 น.  จัดการเรียนการสอนตามปกติ

       เวลา  14.40 - 15.00 น.  พักฉันน้ำปานะ 20 นาที

       เวลา  15.00 - 15.50 น.  จัดการเรียนการสอนตามปกติ

       เวลา  15.50 - 16.40 น.  จัดกิจกรรมชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

 

หมายเหตุ   ชุมนุมประจำปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย  7 ชุมนุม ดังนี้ 

           1.ชุมนุมเงื่อนมหัศจรรย์ 

           2.ชุมนุมหัตถศิลป์

           3.ชุมนุมอักษรศรี

           4.ชุมนุมสร้างสรรค์งานศิลป์

           5.ชุมนุม IT Design

           6.ชุมนุมรักษ์ไปเรื่อย

           7.ชุมนุมมัคนายกน้อย