กิจกรรมครองสม-ห่มสวย ประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2563