กิจกรรมตรวจสุขภาพพระภิกษุ-สามเณร เฉลิมพระเกียรติ63