บันทึกหมายเหตุรายวัน #65

กิจกรรมวันที่ : 10 กันยายน 2564 โดย : นางสาวภัสราภรณ์ งามสมจันทร์

ภาคเช้า

       เวลา  08.30 - 11.00 น.  จัดการเรียนการสอนตามปกติ

ภาคบ่าย

       เวลา  12.00 - 13.00 น.  Homeroom และไหว้พระสวดมนต์ก่อนเข้าห้องเรียน

       เวลา  13.00 - 14.40 น.  จัดการเรียนการสอนตามปกติ

       เวลา  14.40 - 15.00 น.  พักฉันน้ำปานะ 20 นาที

       เวลา  15.00 - 16.40 น.  จัดการเรียนการสอนตามปกติ

 

หมายเหตุ  ครูและเจ้าหน้าที่ ที่ว่างจากการสอนจัดเตรียมกิจกรรมสามเณรานุสรณ์ ตลอดทั้งวัน นำโดย พระมหาศรัณย์ โสภณจารี ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ณ ศาลาการเปรียญชั้นบน วัดตากฟ้า พระอารามหลวง