บันทึกหมายเหตุรายวัน #35

กิจกรรมวันที่ : 18 มิถุนายน 2567 โดย : นางสาวภัสราภรณ์ งามสมจันทร์

ภาคเช้า

       เวลา  08.30 - 11.00 น.  จัดการเรียนการสอนตามปกติ

       เวลา  11.00 - 12.00 น.  พักกลางวัน

ภาคบ่าย

       เวลา  12.00 - 13.00 น.  ไหว้พระสวดมนต์ก่อนเข้าห้องเรียน

       เวลา  13.00 - 14.40 น.  จัดการเรียนการสอนตามปกติ

       เวลา  14.40 - 15.00 น.  พักฉันน้ำปานะ 20 นาที

       เวลา  15.00 - 15.50 น.  จัดการเรียนการสอนตามปกติ

       เวลา  15.50 - 16.40 น.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน