ระบบศิษย์เก่า

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา (วัดตากฟ้า พระอารามหลวง)

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

สำหรับศิษย์เก่าที่ยังไม่เคยลงทะเบียน กรุณาลงทะเบียนก่อน หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบและอัพเดทข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบัน

เกี่ยวกับศิษย์เก่า

“ศิษย์เก่าสัมพันธ์” เป็นนิยามที่แสดงถึงความสัมพันธ์ฉันท์ศิษย์และมิตรภาพที่มีร่วมกันระหว่างโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟ้า พระอารามหลวง และนักเรียนผู้เคยได้รับการศึกษาจากโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๘-ปัจจุบัน ซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะผู้ที่เรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น แต่หมายรวมถึงนักเรียนที่เข้าเรียนและออกกลางคันด้วย เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลสารสนเทศ สำหรับติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันโดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ

1. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา-วัดตากฟ้า พระอารามหลวง, ศิษย์เก่ากับศิษย์เก่า, และศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน

บอร์ดฝากถ้อยร้อยคำ

บอร์ดฝากถ้อยร้อยคำ