ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสามเณร 63 ส่งเสริมสุขภาพ