ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
1 สามเณรอนุสรณ์ สีทา ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านวังใหญ่,(ราษฎร์์์บำรุง) 4 พ.ค. 63
2 สามเณรสุภกิจ นนท์แก้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านบะลังกา 5 พ.ค. 63
3 สามเณรธนากร ชาภักดี มัธยมศึกษาปีที่ 1 บ้านโนนไหล่หนองเลิง 5 พ.ค. 63
4 สามเณรสุธิชัย ด้วงปั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านหนองปรือ 6 พ.ค. 63
5 สามเณรมงคล ถึงงาม ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดดวงเเข 6 พ.ค. 63
6 สามเณรวัทนพร จูมภาลี ประถมศึกษาปีที่ 6 ปางไม้ไผ่ 8 พ.ค. 63
7 สามเณรกิตติศักดิ์ โพธิ์เตียน ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านหนองสิม 14 พ.ค. 63
8 สามเณรชัยชนะ ค่ำคูณ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลวัดพระโต 16 พ.ค. 63
9 สามเณรภูวนัตถ์ เฉลิมโพธิ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ฟุบสะแก 17 พ.ค. 63
10 สามเณรธนกร อยู่เชียร ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านบ่อไทยสามัคคี 18 พ.ค. 63
11 สามเณรธีรเดช สมขุนทด ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกุดยม (คุรุราษฎร์ไตรมิ 26 พ.ค. 63
12 สามเณรวรชิต สมชัย ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลโพทะเลรัฐบำรุง 26 พ.ค. 63
13 สามเณรรัชชานนท์ นันดี ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลโพทะเลรัฐบำรุง 26 พ.ค. 63
14 สามเณรธนัท ยศสมบัติ ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านบ่อไทยสามัคคี 27 พ.ค. 63
15 สามเณรกมลวุฒิ ชูชื่น ประถมศึกษาปีที่ 6 ท่าตะคร้อ 6 มิ.ย. 63
16 สามเณรณัฐพล ผลวิรัตน์ ประถมศึกษาปีที่ 6 รังสรรค์วิทยา 6 มิ.ย. 63
17 สามเณรภานนุเดช คุ้มครอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดซำโรงชัย 6 มิ.ย. 63
18 สามเณรสุรเชษฐ์ อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 สถาพรพิทยา 6 มิ.ย. 63
19 สามเณรธนพล วิเชียร ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดประชาธิการาม 6 มิ.ย. 63
20 สามเณรวาคิม สุดประเวศ ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านประทาย 6 มิ.ย. 63
21 สามเณรชิตพล พงษ์สราวุฒน์ ประถมศึกษาปีที่ 6 อุสาหะวิทยา 6 มิ.ย. 63
22 สามเณรคเชนทร์ สาแซ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลตากฟ้า 6 มิ.ย. 63
23 สามเณรจักรรินทร์ ทองหุ้ม ประถมศึกษาปีที่ 6 รังสรรค์วิทยา 6 มิ.ย. 63
24 สามเณรสรวัชญ์ จันทร์หวาน ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 6 มิ.ย. 63
25 สามเณรประเสริฐ จันสม ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านร่องตาที 6 มิ.ย. 63
26 สามเณรสุริยะ ทองดี ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านนายม 6 มิ.ย. 63
27 สามเณรภูมินทร์ วงษ์มณี ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลตากฟ้า 6 มิ.ย. 63
28 สามเณรธนโชติ เสาร์สูง ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 6 มิ.ย. 63
29 สามเณรเฉลิมชัย ขัดเสริม ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านก้านเหลืองดง 6 มิ.ย. 63
30 สามเณรอภิส คำด้วงโรม ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านบ่อดาน 6 มิ.ย. 63