ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
1 ด.ช.อนุสรณ์ สีทา ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านวังใหญ่,(ราษฎร์์์บำรุง) 4 พ.ค. 63
2 สามเณรสุภกิจ นนท์แก้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านบะลังกา 5 พ.ค. 63
3 สามเณรธนากร ชาภักดี มัธยมศึกษาปีที่ 1 บ้านโนนไหล่หนองเลิง 5 พ.ค. 63
4 ด.ช.สุธิชัย ด้วงปั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านหนองปรือ 6 พ.ค. 63
5 สามเณรมงคล ถึงงาม ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดดวงเเข 6 พ.ค. 63
6 ด.ช.วัทนพร จูมภาลี ประถมศึกษาปีที่ 6 ปางไม้ไผ่ 8 พ.ค. 63
7 ด.ช.กิตติศักดิ์ โพธิ์เตียน ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านหนองสิม 14 พ.ค. 63
8 ด.ช.ชัยชนะ ค่ำคูณ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลวัดพระโต 16 พ.ค. 63
9 ด.ช.ภูวนัตถ์ เฉลิมโพธิ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ฟุบสะแก 17 พ.ค. 63
10 ด.ช.ธนกร อยู่เชียร ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านบ่อไทยสามัคคี 18 พ.ค. 63
11 สามเณรธีรเดช สมขุนทด ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกุดยม (คุรุราษฎร์ไตรมิ 26 พ.ค. 63
12 ด.ช.วรชิต สมชัย ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลโพทะเลรัฐบำรุง 26 พ.ค. 63
13 ด.ช.รัชชานนท์ นันดี ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลโพทะเลรัฐบำรุง 26 พ.ค. 63
14 ด.ช.ธนัท ยศสมบัติ ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านบ่อไทยสามัคคี 27 พ.ค. 63
15 ด.ช.กมลวุฒิ ชูชื่น ประถมศึกษาปีที่ 6 ท่าตะคร้อ 6 มิ.ย. 63
16 ด.ช.ณัฐพล ผลวิรัตน์ ประถมศึกษาปีที่ 6 รังสรรค์วิทยา 6 มิ.ย. 63
17 ด.ช.ภานนุเดช คุ้มครอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดซำโรงชัย 6 มิ.ย. 63
18 ด.ช.สุรเชษฐ์ อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 สถาพรพิทยา 6 มิ.ย. 63
19 ด.ช.ธนพล วิเชียร ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดประชาธิการาม 6 มิ.ย. 63
20 ด.ช.วาคิม สุดประเวศ ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านประทาย 6 มิ.ย. 63
21 ด.ช.ชิตพล พงษ์สราวุฒน์ ประถมศึกษาปีที่ 6 อุสาหะวิทยา 6 มิ.ย. 63
22 ด.ช.คเชนทร์ สาแซ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลตากฟ้า 6 มิ.ย. 63
23 ด.ช.จักรรินทร์ ทองหุ้ม ประถมศึกษาปีที่ 6 รังสรรค์วิทยา 6 มิ.ย. 63
24 ด.ช.สรวัชญ์ จันทร์หวาน ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 6 มิ.ย. 63
25 ด.ช.ประเสริฐ จันสม ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านร่องตาที 6 มิ.ย. 63
26 ด.ช.สุริยะ ทองดี ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านนายม 6 มิ.ย. 63
27 ด.ช.ภูมินทร์ วงษ์มณี ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลตากฟ้า 6 มิ.ย. 63
28 สามเณรธนโชติ เสาร์สูง ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 6 มิ.ย. 63
29 ด.ช.เฉลิมชัย ขัดเสริม ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านก้านเหลืองดง 6 มิ.ย. 63
30 ด.ช.อภิส คำด้วงโรม ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านบ่อดาน 6 มิ.ย. 63