ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
1 ด.ช.ธราธิป นาครินทร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 กองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 14 เม.ย. 64
2 ด.ช.อิทธิพัทธ์ วงษ์พรับ ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดท่าตะโก 25 เม.ย. 64
3 ด.ช.วสุกิจจ์ ศรีพัฒน์ ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 25 เม.ย. 64
4 ด.ช.สุปชัย เพชรคล้าย ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา 26 เม.ย. 64
5 สามเณรชญานิน ปานแดน ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลทัพทัน (อุดมวิทยา) 27 เม.ย. 64
6 สามเณรวัชรพงษ์ ไสว ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกระเบา 2 พ.ค. 64
7 สามเณรเมธาสิทธิ์ สุพงษ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ 4 พ.ค. 64
8 สามเณรธีรศิษฏ์ ไป๋งาม ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านยอดห้วยแก้ว 5 พ.ค. 64
9 ด.ช.เกียรติศักดิ์ แซ่ย่าง ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านสุรศักดิ์ 6 พ.ค. 64
10 ด.ช.ต้นนำ้ ท่าทราย ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านเขาแม่กระทู้ 9 พ.ค. 64
11 ด.ช.กิตติภูมิ สะโรดม ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองดู่ 9 พ.ค. 64
12 ด.ช.ธนพล บำรุงรส ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาลเด็กดี 9 พ.ค. 64