กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 9/2563

เผยแพร่ : 8 ม.ค. 2564 โดย : นายบรรจง ฉ่ำบุญ

วันศุกร์ ที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟ้า พระอารามหลวง ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดสัปดาห์ เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยความมีน้ำใจและการช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ควบคู่กันไปกับการศึกษา เป็นการพัฒนาโรงเรียนให้มีความมั่นคงและยั่งยืน พัฒนานักเรียนให้มีจิตสาธารณะ ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ รู้จักการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสังคม
--โดยกิจกรรมนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดทั้งบริเวณวัด บริเวณโรงเรียน เพื่อให้วัด และโรงเรียน ดูสะอาด สร้างความศรัทธาเลื่อมใสให้เกิดกับสาธุชนที่พบเห็นและสัญจรไปมา