จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563

เผยแพร่ : 9 พ.ย. 2563 โดย : นายบรรจง ฉ่ำบุญ

วันจันทร์ ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟ้า พระอารามหลวง ได้ทำการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ซึ่งเป็นการสอบวันแรก ของภาคเรียนที่ 1/2563 โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดีงาม มีมาตรฐานแห่งการปฏิบัติ ถูกต้องตามระเบียบที่ทางโรงเรียนได้กำหนดไว้ทุกประการ