โครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุ-สามเณร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เผยแพร่ : 24 ก.ค. 2563 โดย : นายบรรจง ฉ่ำบุญ

วันศุกร์ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟ้า พระอารามหลวง ร่วมกับโรงพยาบาลตากฟ้า ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุ-สามเณร เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานหลายหน่วยงานมี แพทย์-พยาบาล โรงพยาบาลตากฟ้า,ศูนย์อนามัยที่3 นครสวรรค์,สาธารณสุขอำเภอตากฟ้า และ อสม เขตเทศบาลตากฟ้า มาบรรยายถวายความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคภัยต่างๆ และตรวจร่างกายของพระภิกษุ-สามเณร มีการตรวจวัดความดัน ตรวจเลือด ตรวจฟัน ตรวจสุขภาพจิต วัดสายตา และ ตรวจ lnbody

--โดยในกิจกรรมนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาประมาณ สิทฺธิเมธี ป.ธ.8 รองเจ้าคณะอำเภอตากฟ้า ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการกล่าวเปิดโครงการ และนายบุญเลิศ ปานอุดมลักษณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตากฟ้า เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้ โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟ้า พระอารามหลวง ขออนุโมทนาขอบคุณ ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการในคราวครั้งนี้