ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสามเณร (สามเณร อสร.)

เผยแพร่ : 16 ก.ค. 2563 โดย : นายบรรจง ฉ่ำบุญ

วันพฤหัสบดี ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟ้า พระอารามหลวง ได้คัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาศักยภาพสามเณร หลักสูตรส่งเสริมสุขภาพประจำโรงเรียนพระปริยัติธรรม (สามเณร อสร.) ณ ศาลาการเปรียญวัดตากฟ้า พระอารามหลวง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์อนามัยที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 กรกฏาคม พ.ศ.2563 เพื่อบรรยายถวายความรู้ ดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยเบื้องต้นของนักเรียนและเป็นการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขในโรงเรียนและชุมชนต่อไปในอนาคต