ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาตคญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

เผยแพร่ : 26 มิ.ย. 2563 โดย : นายบรรจง ฉ่ำบุญ

ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา

26 มิถุนายน 2563

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (อัมพร อมฺพโร)

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟ้า พระอารามหลวง