บันทึกหมายเหตุรายวัน #149

กิจกรรมวันที่ : 21 มกราคม 2564 โดย : พระมหาวิชญ์กันต์ สรรสรวิสุทธิ์

ภาคเช้า

      เวลา 08.30 - 11.00 น.  จดการเรียนการสอนตามปกติ

ภาคบ่าย

     เวลา  12.00 - 13.00 น.  Home room  และสวดมนต์ไหว้พระก่อนเช้าห้องเรียน

     เวลา  13.00 - 16.30 น.  จัดการเรียนการสอนตามปกติ