บันทึกหมายเหตุรายวัน #96

กิจกรรมวันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 โดย : พระมหาวิชญ์กันต์ สรรสรวิสุทธิ์

จัดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563